Government of Nepal
Ministry of Irrigation
Government of Nepal
blank
 Notices

नेपाल सरकार
सिंचाइ मन्त्रालय
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं.

विवरण

व.उ.शि.नं.

ख.शि.नं.

खरिद प्रकृया

पान नं.

भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा संस्था

विल निवेदन प्राप्त भएको मिति

रकम

कैफियत

अपलोड मिति

नोट: माथि उल्लेखित विवरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।

पुराना सामग्रीहरु

blank
Copyright © Ministry of Irrigation. All Rights Reserved.